EgypToz: I love Egypt ( version 2.6 )

Friday, March 10, 2006

I love Egypt ( version 2.6 )


I
love
Egypt

I love the Egyptian sense
I love the Egyptian strength

I love the Egyptian goal
I love the Egyptian soul

I love the Egyptian father
I love the Egyptian mother

I love the Egyptian thinking
I love the Egyptian stinking

I love the Egyptian peace
I love the Egyptian police

I love the Egyptian humor
I love the Egyptian tumor

I love the Egyptian food
I love the Egyptian mood

I love the Egyptian weather
I love the Egyptian together

I love the Egyptian traffic
I love the Egyptian tragic

I love the Egyptian happiness
I love the Egyptian haziness

I love the Egyptian dream
I love the Egyptian regime

I love the Egyptian scream
I love the Egyptian extreme

I love the Egyptian history
I love the Egyptian mystery

I love the Egyptian relation
I love the Egyptian nation

No comments: